ေအာက္ပါပံုတြင္ အြန္လိုင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာအမည္မသိအခန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အထက္ပါပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဟိုတယ္သည္ SWITCH.CM systemကို အသံုးျပဳ၍ OTA (၅)ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္- Booking.com ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေနရာသို႔သြားေရာက္၍ OTAခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုအတြက္ ၎တြင္ ပါရွိသည့္ setting တစ္ခုခ်င္းစီတုိင္း မည္သို႔ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည္ကို ေအာက္တြင္ ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းအားလံုးကိုေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ ႏွင့္ အပ္လုဒ္လုပ္ရန္

"ေျပာင္းလဲျခင္းအားလံုးကို အပ္လုဒ္လုပ္ရန္" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိSWITCH.CM System အေကာင့္မွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ (အခန္းအမ်ိဳးအစား ထည့္သြင္းျခင္း ၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ စာရင္းမ်ား ၊ အခန္းရရွိႏို္င္မႈ အေရအတြက္မ်ား.....)စသည္တို႔သည္ မိမိခ်ိတ္ဆက္လိုက္သည့္ OTA စာမ်က္ႏွာသို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

"ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTA စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွိေသာ (အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ၊ ဧည့္သည္အခ်က္အလက္မ်ား ၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းမ်ား.... ) စသည္တို႔သည္ မိမိ၏ SWITCH.CM အေကာင့္သို႔ ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ႏွင့္အပ္လုဒ္ (လုပ္ေဆာင္ရန္ / ပိ္တ္မည္)

အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ႏွင့္အပ္လုဒ္လုပ္ေဆာင္ရန္ဆိုသည္မွာ OTA ႏွင့္ SWITCH.CM တြင္႐ွိေသာ အခန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ ႏွင့္ အပ္လုဒ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

ဥပမာအေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္္ေယာက္္က Booking.com တြင္ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈျပဳလုပ္ပါက SWITCH.CM အေကာင့္တြင္ ထိုအခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ SWITCH.CM တြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခန္းရရိုႏိုင္မႈ အေရအတြက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါက ထိုေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ Booking.com တြင္ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ပင္ သံုးစြဲသူမ်ားမွ SWITCH.CM အား အလြန္ႏွစ္သက္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခန္းရရိုႏိုင္မႈ အေရအတြက္မ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTAမ်ား၏ Booking Engineတစ္ခုခ်င္းဆီသို႔ သြားေရာက္ ေျပာင္းလဲစရာ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိဖြင့္ထားေသာ SWITCH.CM အေကာင့္မွ ဝင္၍  ေျပာင္းလဲေပးရံုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTAမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ ႏွင့္ အပ္လုဒ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကို မျပဳလုပ္ခင္ အခန္းမ်ားကို မွန္ကန္စြာ စီစစ္ခ်ိတ္ဆက္ထားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခန္းခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း

အခန္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၏ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ မိမိဟိုတယ္ရွိအခန္းမ်ားကို OTA မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ OTA (eg-Booking.com) ႏွင့္ မိမိ၏ SWITCH.CM တြင္႐ွိေသာ အခန္းမ်ားကို တူညီစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Overbooking ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္အတြက္ "အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ ႏွင့္ အပ္လုဒ္" "လုပ္ေဆာင္ရန္"ကို မျပဳလုပ္ခင္ အခန္းမ်ားကိုေသခ်ာစြာခ်ိတ္ေပးရန္အတြက္ ဤSWITCH.CM system၏ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Did this answer your question?