ပထမဦးစြာ Expedia Partner Central (https://www.expediapartnercentral.com) သို႔ဝင္ပါ။

Rates and Inventory, navigate to Expedia Connectivity Settings ေအာက္သို႔သြားပါ။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာကို အသံုးမျပဳခ်င္လွ်င္ ေထာင့္တြင္ရွိေသာ အမႈိက္ပံုးကို ကလစ္ႏွိပ္ႏိုင္ပါသည္။

  • ထို႔ေနာက္ မိမိ အသံုးျပဳလိုသည့္ ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာအသစ္ (SWITCH.CM)အား ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ "Availability and Rates" ႏွင့္ "Booking Retrieval"ကို စစ္ေဆးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။
  • Expedia ထံမွ username, password ႏွင့္ ID ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • ထို႔ေနာက္ SWITCH.CM ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာမွ OTA မာတိကာတြင္ ခ်န္နယ္လ္အသစ္ကို ထည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ Expedia မွ သင့္ထံ ေပးပို႔ထားေသာ username, password and property ID ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရပါမည္။
Remote Room ႏွင့္ Local Roomကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုဒ္ ၊ အပ္လုဒ္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Did this answer your question?