ဟုတ္ကဲ့။ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္ ။
3Gကြန္ယက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Mobile Deviceမ်ားျဖစ္ေသာ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ Tabletမ်ားျဖင့္ သင့္ဟိုတယ္၏ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Did this answer your question?