မိမိ၏ Switch.cmအေကာင့္အား Booking.com မွ မိမိအေကာင့္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ခ်ိတ္ဆက္ ထားၿပီး သည္ႏွင့္ ၎Booking.com Extranetတြင္ မိမိဟိုတယ္၌ရွိေသာ အခန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား/ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ OTAမာတိကာတြင္ ေပၚေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ SWITCH.CM System အေကာင့္တြင္ Booking.com အတြက္ အခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား/ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေပးရပါ မည္။

Did this answer your question?