• မိမိေရြးခ်ယ္လိုသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာေဒသကို အခ်ိန္ကာလဇုန္တြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
  • Balance Screen Functionသည္ ျပကၡဒိန္တြင္ ပါရွိသည့္ အခန္းဝင္/အခန္းထြက္ ရက္စြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေဖာ္ျပလိုျခင္း/ဖယ္ထားလုိျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
  • အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈတြင္လည္း တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားအတြက္ဧည့္သည္ထံမွ အီးေမးလ္လိပ္စာ လိုအပ္ျခင္း/မလိုအပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?