ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာကို အသံုးျပဳ၍ အလိုအေလွ်ာက္ ေဒါင္းလုဒ္/အပ္လုဒ္ မျပဳလုပ္ခင္တြင္ အခန္းႀကိုတင္မွာယူထားမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔ထည့္သြင္းထားရပါမည္။ (OTAမ်ား၏ အခန္းမွာယူထားမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။)
အခန္းႀကိဳတင္မွာယူထားမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ "ႀကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္မ်ား"တြင္ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သလို ဧည့္သည္ေရာက္ရွိသည့္ အခ်ိန္မွ ျပကၡဒိန္စာမ်က္ႏွာရွိ ရက္စြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း သြားေရာက္ ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္

မိမိထည့္သြင္းထားသည့္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားကို "ႀကိဳတင္မွာယူမႈအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား"သို႔ ဝင္ေရာက္၍ မိမိထည့္သြင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား ၊ ညိႈႏႈိင္းထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားတြင္ ဧည့္သည္အသစ္ ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား စသည့္ မိမိထပ္မံထည့္သြင္းလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?