ရာသီအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာထည့္သြင္းၿပီး ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈမ်ားတြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားၿပီးသည္ႏွင့္ "Push (Push-Full)" "အလိုအေလ်ာက္ အပ္လုဒ္"လုပ္ ျပဳလုပ္လို႔ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီအလိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ဤေနရာမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာ > OTA မာတိကာ > ၎ထဲတြင္ ရွိေသာ OTAမ်ားျဖင့္ သင့္အေကာင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားေသာ အခန္းမ်ားအား local rooms တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထည့္သြင္းရပါ မည္။ ထိုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသည္ႏွင့္ "ေျပာင္းလဲၿပီးေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အပ္လုဒ္ လုပ္ရန္" ခလုတ္အားႏွိပ္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ မိမိအခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို OTAမ်ားတြင္ "အလိုအေလ်ာက္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္" (သုိ႔မဟုတ္) "အလုိအေလ်ာက္ အပ္လုဒ္လုပ္ရန္" အတြက္ "လုပ္ေဆာင္ရန္" ကို ေရြးခ်ယ္ထားရပါမည္။

မိမိ ဟိုတယ္မွ သက္ဆိုင္ရာ OTAမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ webstie မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း ရွိ/မရွိကိုလည္း စစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTA မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ယာယီအခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ မိမိ၏ ျပကၡဒိန္တြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္ လုပ္/မလုပ္ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။


Did this answer your question?