အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ရာထူး/ဌာနမ်ားအလိုက္ Systemအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆင့္မ်ား ခဲြျခားစီမံ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

Did this answer your question?