Switch system၏ အေထြေထြဆက္တင္မ်ားအား ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထိုေနရာမွတစ္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

  • အေျခခံဆက္တင္
  • ပိုမိုအဆင့္ျမွင့္ထားေသာ ဆက္တင္
  • ဧည့္ၾကိဳဌာန
Did this answer your question?