အသင္းအဖြဲ႔မ်ား / အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားအား "အုပ္စုလိုက္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္" မွတစ္ဆင့္ လြယ္ကူစြာထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

အုပ္စုလိုက္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္မ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

1) စမည့္ရက္စြဲ ႏွင့္ 2) ၿပီးဆံုးမည့္ရက္စြဲကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ 3) အခန္းမ်ားအားပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ေပးၿပီး 4) ကိုးကားေသာ အရင္းအျမစ္ကိုလည္း တစ္ပါတည္း ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းၿပီးသည္ႏွင့္ 5) "ဧည့္သည္အသစ္မ်ား ထပ္ေပါင္းျခင္း" ခလုတ္အားႏွိပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ 1) ဧည့္သည္၏အမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းၿပီး  2) အီးေမးလ္ ၊ စမည့္ရက္စြဲ ၊ ညမ်ား ၊ ၿပီးဆံုးမည့္ ရက္စြဲ ၊ အခန္းအမ်ိဳးအစား ၊ အခန္းနံပါတ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာစစ္ေဆး၍ ထည့္သြင္းထားသည္မ်ား မွန္ကန္ပါက 3) "ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းမည္"ကို ႏွိပ္၍ အခန္းၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?