လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရက္စြဲမ်ား/အခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အေသးစိတ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအား စာရင္းဇယားႏွင့္တကြ ထုတ္ယူၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

1). Start and End Dates (ရွာေဖြလိုသည့္ ရက္စြဲ အစႏွင့္ အဆံုး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း)
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ မိမိရွာေဖြလိုသည့္ ရက္စြဲ အစ (1) ႏွင့္ ရက္စြဲ အဆံုး (2) ကို စာရင္း၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ရက္စြဲမ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး၍ ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္သည္ႏွင့္ အထက္ပါပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း စာရင္းမ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

2). Export Button (စာရင္းထုတ္ယူသည့္ ခလုတ္)
စာရင္းထုတ္ယူရန္အတြက္ နည္းလမ္း (၂)ခု ရွိပါသည္။

2.1 "CSV File အေနျဖင့္ ေဒါင္းလုဒ္ ျပဳလုပ္ရန္"သည္ စာရင္းမ်ားကို Microsoft Excel ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ထိုစာရင္းတြင္ Guest's name, Activity, Date ႏွင့္ User စာရင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။

2.2 Print ထုတ္ရန္အတြက္ PDF ဖိုင္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းၿပီး စာရင္းထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?