ျပကၡဒိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးအစား ( ၃ )မ်ိဳးပါ၀င္ပါသည္။

ျပကၡဒိန္
ဤေနရာတြင္ သင့္ျပကၡဒိန္၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အျခား အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိရန္အတြက္ ျပကၡဒိန္အေျခခံတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး
ဤေနရာမွေန၍ အခန္းသန္႔ရွင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္း
ဤေနရာတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ရက္စြဲမ်ား/အခ်ိန္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?