ဤေနရာတြင္ OTAမာတိကာ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

OTAမာတိကာသည္ Online Travel Agent မ်ားျဖစ္ေသာ Booking.com, Agoda အစရွိသည့္  သင္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ OTAမ်ားကို SWITCH.CM Systemျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္      ေဆာင္ရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားသည္ SWITCH.CM Systemျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTAမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 
https://youtu.be/wxwUrlqd8aM

Did this answer your question?