ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ထားေသာ ဆက္တင္မွတစ္ဆင့္ ဘြတ္ကင္အရင္းအျမစ္ အသစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

ေအာက္တြင္ ပံုမ်ားႏွင့္တကြ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မိမိထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ဘြတ္ကင္အရင္းအျမစ္အသစ္သည္ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈ အေသးစိတ္ရွိ ကိုးကားေသာအရင္းအျမစ္တြင္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Did this answer your question?