ဧည့္သည္မွတ္တမ္းသည္ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား (Sidebar)ေနရာ၏ ျပကၡဒိန္မ်ား ေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။
၎တြင္ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ၊ အခန္းဝင္မည့္ ရက္စြဲ ၊ အခန္းမွထြက္ခြာမည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား
အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခန္းေနရာခ်ထားျခင္းမ်ားအျပင္ နာမည္, အခန္း, ကိုကားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္အခန္းဝင္/အခန္းထြက္ ရက္စြဲမ်ားအား မိမိစိတ္ႀကိဳက္ စီစစ္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခန္းဝင္/အခန္းထြက္ ရက္စြဲမ်ား
အခန္းဝင္/အခန္းထြက္ ရက္စြဲမ်ားသည္လည္း အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားနည္းတူ ေန႔အလိုက္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္း
ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းဆိုသည္မွာ SWITCH.CM System (သို႔မဟုတ္) ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ OTAမ်ားမွ ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?