အျမတ္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ညိႈႏိႈင္း၍ရေသာေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ ရာသီအလိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ Google Revenue API ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထပ္ေဆာင္း၍ စီမံကြပ္ကဲ ႏိုင္ပါသည္။

ညိႈႏႈိင္း၍ရေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆိုသည္မွာ မိမိဟိုတယ္၏ အခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ျမွင့္တင္ျခင္းအျပင္ အမ်ားဆံုး အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ Occupancyကိုလည္း ရရွိႏိုင္ေအာင္ ညိႈႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

  • Occupancy ျမင့္သည့္ အခါတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ျမွင့္တင္ေပးၿပီး Occupancy က်သည့္အခါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • စိတ္ႀကိဳက္ေစ်းကစားေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ Occupancy ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ရာသီအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ရာသီအလုိက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆိုသည္မွာ ပြဲေတာ္ရက္မ်ား/အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း မိမိ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ ေန႔ရက္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ Date filter, Price filter ႏွင့္ Refresh table တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

Google Revenue API
ဤအရာသည္ ေစ်းႏႈန္းဇယားမ်ားကို SWITCH Systemျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား
မန္ေနဂ်ာ (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ Occupancy ႏွင့္ ေန႔စဥ္ အျမတ္အစြန္းမ်ားကို သာမကတစ္ႏွစ္တာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ဤေနရာမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?