လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္ ျပကၡဒိန္မ်ား ၊ ဧည့္သည္မွတ္တမ္း ၊ ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာ ၊ အျမတ္ေငြစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အေကာင့္အသစ္ဖြင့္ရန္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပကၡဒိန္မ်ား
ျပကၡဒိန္မ်ား ေအာက္တြင္ ျပကၡဒိန္ ၊ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ အထက္ပါ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ အခန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။

ဧည့္သည္မွတ္တမ္းမ်ား
ဧည့္သည္မွတ္တမ္းတြင္ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ၊ အခန္းဝင္မည့္ရက္စြဲ ၊ အခန္းမွထြက္ခြာမည့္   ရက္စြဲ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤဧည့္သည္မွတ္တမ္း လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္သည္ ဧည့္ႀကိဳငွာနအတြက္ ဧည့္သည္ အခန္းဝင္/အခန္းထြက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဓိက အသံုးဝင္ပါ သည္။

ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာ
ခ်န္နယ္လ္မန္ေနဂ်ာသည္ Online Travel Agentမ်ားျဖစ္ေသာ Booking.com ၊ Agoda အစရွိသည့္ OTAမ်ားကို SWITCH.CM Systemျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

အျမတ္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ
အျမတ္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ညိႈႏိႈင္း၍ရေသာေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ ရာသီအလိုက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊ Google Revenue API ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ ရွာေဖြရန္ (Search Bar) ႏွင့္ Siderbar ခ်ဳံ႕ရန္ (Sidebar Shrinker)သည္ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား (Side Bar)ေနရာတြင္ ရွိပါသည္။

ရွာေဖြရန္(Search Bar) ေနရာသည္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အခန္းနံပါတ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အသံုး ဝင္ပါသည္။ ရွာေဖြရာ၌ enter မႏွိပ္ပါက ျပကၡဒိန္ေပၚတြင္ အနီေရာင္အမွတ္အသား ထြက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး enterႏွိပ္မွသာလွ်င္ မိမိရွာေဖြသည့္ အေျဖထြက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Sidebar ခ်ဳံ႕ရန္ (Sidebar Shrinker)သည္ ျပကၡဒိန္စာမ်က္ႏွာကို အျပည့္ျမင္ရေစရန္အတြက္    လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား(Sidebar)ေနရာရွိ iconမ်ားအား ခ်ဳံ႕ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္မ်ား (Sidebar)သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Systemတြင္ပါဝင္သည့္ featuresမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

Did this answer your question?