ဧည့္သည္၏ ေငြေၾကးစာရင္းအား သက္ဆိုင္ရာ ဧည့္သည္၏ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။

ေငြေၾကးစာရင္းအား လက္ရွိတြင္ PDF format ျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္ print ထုတ္ယူႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

Customize invoice (မိမိဟိုတယ္၏ ကိုယ္ပိုင္ပံုစံ ေငြေၾကးစာရင္း ျပဳလုပ္ျခင္း)

ေငြေၾကးစာရင္း printထုတ္ရန္အတြက္ Invoice Printing မွ ဝင္ေရာက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ Invoice Printing သည္ ပိုမိုအဆင္ျမွင့္ထားေသာ ဆက္တင္ ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေအာက္တြင္ ပံုႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ဟိုတယ္အမည္ရာထူးအမည္ဧည့္ႀကိဳ အမည္ (သို႔မဟုတ္) ပို႔မည့္သူအမည္ကို ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?