ေငြေၾကး ႏွင့္ အခြန္မ်ား စီမံကြပ္ကဲျခင္းမ်ားကို ပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အင္ဂ်င္ icon > အေျခခံဆက္တင္ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္မ်ား

  • ေရာင္းဝယ္မႈ အခြန္မ်ားအား ဧည့္သည္၏ ပုံမွန္ေငြေၾကး အေျခခံထက္ ထပ္ေပါင္းယူလုိပါက Turn On ကုိေရြးပါ။ သို႔ေသာ္ ဧည့္သည္၏ ပုံမွန္ေငြေၾကး အေျခခံအတိုင္း ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက Turn Off ကုိေရြးပါ။
  • အခြန္မ်ား ပါဝင္မည္ ၊ မပါဝင္မည္ကုိပါ ေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ပါသည္။
Did this answer your question?