ျပကၡဒိန္ေပၚရွိ ဧည့္သည္အမည္ပါ ေလးေထာင့္ကြက္ကို ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ၁) ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈ အေသးစိတ္ ကိုသြားပါ။ ထို႔ေနာက္ ၂) အခန္းေစ်းႏႈန္း အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း ရွိ ၃) အခန္း၏အေသးစိတ္ ညမ်ား တြင္ အခန္းတစ္ခန္းစီအတြက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျပင္္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?