ဧည့္သည္မွတ္တမ္းတြင္ အခန္းဝင္မည့္ ရက္စြဲ ႏွင့္ အခန္းမွထြက္ခြာမည့္ ရက္စြဲ ဟူ၍ tab ၂ခု ရွိပါသည္။
အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားအတြက္ အထက္ပါ tabမ်ားတြင္ အခန္းဝင္/အခန္းမွ ထြက္ခြာမည့္ ရက္စြဲမ်ားအား မိမိၾကည့္ရႈလိုသည့္ ရက္စြဲမ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ - ယခုပံုတြင္ျပထားသည္မွာ (15th February 2017)ေန႔အတြက္ အခန္းဝင္/အခန္းမွ ထြက္ခြာမည့္ စာရင္းကို toolbarတြင္ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၾကည့္ရႈႏုိင္ပံုျဖစ္သည္။

2.1
How to Check-in (အခန္းဝင္မည့္ရက္စြဲအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။)
ပထမဦးစြာ အခန္းဝင္မည့္ရက္စြဲ ခလုတ္ အားႏွိပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ စာရင္းမ်ား က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစာရင္းမ်ားထဲမွ မိမိ ၾကည့္ရႈလိုသည့္ အခန္းဝင္မည့္ရက္စြဲမ်ားအား ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

2.2
How to Check-out (အခန္းမွ ထြက္ခြာမည့္ရက္စြဲအား မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။)
အခန္းမွ ထြက္ခြာမည့္ရက္စြဲ ခလုတ္ အားႏွိပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ စာရင္းမ်ား က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစာရင္းမ်ားထဲမွ မိမိ ၾကည့္ရႈလိုသည့္ အခန္းမွ ထြက္ခြာမည့္ရက္စြဲမ်ားအား ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Did this answer your question?