ဟိုတယ္တြင္ အခန္းမ်ားျပဳျပင္ရန္အတြက္လုိအပ္လွ်င္ သို႕မဟုတ္ အထူးဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ခ်န္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ပိတ္ထားရန္ လုိအပ္သည့္အခါ ၄င္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ားအားျဖင့္ အသံုးျပဳသည္။

၃.၁ Block Out Function အခန္းမရရွိႏုိင္ေသာရက္စြဲခလုတ္ အသုံးျပဳပုံ 

အခန္းမရရွိႏုိင္ေသာ ရက္စြဲ ခလုတ္သည္ အခန္းၾကိဳတင္မွာယူမႈ အသစ္မျပဳလုပ္ဘဲ အခန္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းခလုတ္ကုိ ျပကၡဒိန္မွ အခန္းမရရွိႏုိင္ေသာ ရက္စြဲ ခလုတ္တြင္ အသုံး ျပဳႏုိင္ပါသည္။

၎ ခလုတ္ကုိ နွိပ္လုိက္သည္နွင့္ မွတ္စု၊ အခန္း၊ စတင္သည့္ရက္စြဲ ႏွင့္ ျပီးဆုံးေသာရက္စြဲကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ျပီး လုိအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကုိျဖည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။

မွတ္စု= မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အခန္းပိတ္သည္ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ေရးႏုိင္သည္။

စတင္သည့္ရက္စြဲ= အခန္းပိတ္ျခင္းစတင္မည့္ရက္ ကုိထည့္ပါ။

ျပီးဆုံးေသာရက္စြဲ= အခန္းပိတ္ျခင္းျပီးဆုံးမည့္ရက္ ကုိထည့္ပါ။

အခန္း= ပိတ္မည့္ အခန္းကုိေရြးခ်ယ္မည္။

အခန္းအားေရြးခ်ယ္ျပီးပါက ျပကၡဒိန္တြင္ အျခား Reservation မ်ားကဲ့သို႕ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

၃.၂ ပိတ္ထားေသာအခန္းမ်ားအား ဖြင့္ျခင္း

ပိတ္ထားေသာအခန္းကုိ ဖြင့္ရန္အတြက္ ျပကၡဒိန္မွ ယင္းအခန္းကုိသြားပါ။ျပန္ျဖဳတ္မည့္အခန္းကုိ  ေရြး၍ ျပန္လည္ ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။
ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျပီးပါက ၾကိဳတင္မွာယူမႈအေသးစိတ္ကို ႏွိပ္၍ ၾကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔အတူ အခန္းအေနအထားျပ ခလုတ္မွ 'Blockout' to 'Waiting for Guest' or 'Checked In' အစရွိသည့္ အေနအထားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?