ပထမဦးစြာ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူထားမႈစာရင္းမာ်း အားလံုးကို ၾကည့္ရန္အတြက္ ဧည့္သည္မွတ္တမ္း > ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈမ်ား > All Reservations တြင္ ၾကည္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဧည့္သည္မ်ား၏ အခန္ဝင္/အခန္းထြက္ရက္စြဲမ်ား စာရင္းကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ နည္းလမ္း ၂ ခုရွိပါသည္။

1.1
ေရွးဦးစြာ Tabsတြင္ ပါရွိသည့္ စာရင္းအမည္မ်ားကို ေဖာျ္ပလုိပါသည္။ ၎တြင္ ဧည့္သည္အမည္အခန္းအရင္းအျမစ္အေျခအေနဧည့္သည္ဝင္မည့္ ရက္စြဲဧည့္သည္ထြက္မည့္ ရက္စြဲ စသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

မိမိၾကည့္ရႈလိုသည့္ စာရင္းအမည္မ်ားအား စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ press လုပ္ၿပီးပါက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ က႑အလိုက္ စာရင္းမ်ားေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

1.2

ဒုတိယနည္းလမ္းအေနျဖင့္ Search bar မွတစ္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ပါသည္။ ၎တြင္ မတူညီေသာ Tab ၃ ခုပါဝင္ပါသည္။
(1) မတူညီေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွေန၍ အခန္းမွာယူထားမႈမ်ားကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း။
(2) မိမိၾကည့္လိုေသာ အခန္းမွာယူထားမႈ၏ အစေန႔ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္ရႈျခင္း။
(3) မိမိၾကည့္လိုေသာ အခန္းမွာယူထားမႈ၏ အဆံုးေန႔ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ ၾကည့္ရႈျခင္း။

ဤေနရာတြင္ မိမိ စီစစ္ၾကည့္ရႈလိုေသာ စာရင္းမ်ားကို က႑တစ္ခုခ်င္းစီသာမက အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?