ရက္စြဲမ်ားေရြးခ်ယ္၍ အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ အျမတ္ေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ > ရာသီအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ သင့္ထံ၌ ရက္စြဲမ်ားအလိုက္ အခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရွိထားရပါမည္။ သို႔မွသာ သင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ အခန္းမ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ စီစစ္ ျပင္ဆင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁) ရက္စြဲမ်ား စီစစ္ရန္, ၂) ေစ်းႏႈန္းမ်ား စီစစ္ရန္, ၃) Refresh Filter ႏွင့္ ၄) ရွာေဖြ စီစစ္ရန္ စသည္တို႔ မွတစ္ဆင့္ သြားေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

၁) ရက္စြဲမ်ား စီစစ္ရန္
ဤေနရာတြင္ရွိေသာ ျပကၡဒိန္မွတစ္ဆင့္ မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ ရက္စြဲမ်ားကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂) ေစ်းႏႈန္းမ်ား စီစစ္ရန္
ဤေနရာတြင္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္၌ မိမိေရြးခ်ယ္လိုေသာ ေန႔ရက္ ႏွင့္ အခန္းအမ်ိုးအစားမ်ားကို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃) Refresh Filter
ဤေနရာတြင္ မိမိေျပာင္းလဲထားေသာ ရာသီအလုိက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မူလေစ်းႏႈန္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲလိုပါက Refresh Filterတြင္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ Refresh Filterကို ႏွိပ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ "Yes"ကိုႏွိပ္၍ မေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ "No"ကို ႏွိပ္ရပါမည္။

၄) ရွာေဖြစီစစ္ရန္
ဤေနရာတြင္ ရက္စြဲမ်ား, အခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို မိမိလိုအပ္သလို စီစစ္ေရြးခ်ယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

https://youtu.be/vwqe8KeAjFM

Did this answer your question?