အေရာင္းအ၀ယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္သည္ ဧည့္သည္ထံသုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပးပု႔ိႏုိင္ပါသည္။ 

ေပးပုိ႔ႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ

  • အခန္းၿကိဳတင္မွာယူမႈအသစ္ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • ဧည့္သည္အခန္းဝင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • ဧည့္သည္အခန္းမွ ထြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • ေငြျပန္အမ္းမႈ ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားဖ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ 

ထုိ႔အတူ ဟုိတယ္ထံသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ေပးပုိ႔ႏုိင္ေသာ အီးေမးလ္မ်ားကို  (Switch System မွ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ဟုိတယ္မန္ေနဂ်ာသုိ႕) လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ-  ေပးပုိ႔မည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ 

  • အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈ အသစ္ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • အခန္းၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ား ျပင္ဆင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
  • အခန္းၾကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားဖ်က္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း    ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ box သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ဖြင့္မည္/ပိတ္
မည္တြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးရမည္။

အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ အဖြင့္ခလုတ္ကို ဖြင့္ (ON) ထားရန္ ေသခ်ာရမည္။

ထုိ႕ေနာက္ သင္၏ အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ကို စတင္ဖန္တီးပါ။

Engine Icon>အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ သုိ႕သြား၍ အီးေမးလ္အသံုးျပဳ၍ရ/ အသံုး ျပဳ၍မရ (၁) ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ပို႔မည့္သူ၏ အမည္ (၂) သည္ မည္သူ႕ သို႕မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာမွ ဧည့္သည္ထံသုိ႔ ေပးပို႔သည္ဆုိသည္အား သိေစလိုေသာ အမည္ကို ေရးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ဟုိတယ္၏ အမည္ သို႔မဟုတ္ ဟိုိတယ္ပိုိင္ရွင္/မန္ေနဂ်ာ၏ အမည္

အီးေမးလ္လိပ္စာ (၃) သည္ သင္စာပုိ႔သည့္အခါ အသံုးျပဳလိုသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ ၃ ခ်က္လံုးအား ျဖည့္ၿပီးလွ်င္ သိမ္းထားေသာဆက္တင္ (၄) ကိုႏွိပ္၍ သိမ္းဆည္းလိုက္သည့္အခါ အေရာင္းအဝယ္ဆိုင္ရာ အီးေမးလ္အသစ္ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ သင္၏ ဟိုတယ္အီးေမးလ္ကို ထည့္ၿပီးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ Amazon SES မွ Verification code ကို သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ ပို႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း အီးေမးလ္ကိုႏွိပ္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ-

၁.၂ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီိးေမးလ္ကို ဖန္တီးျခင္း

အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္အသစ္ကို ျဖည့္ၿပီးသည္နွင့္ သင္၏ဧည့္သည္ထံသို႔ ေပးပို႔ရမည့္ စာအား ဖန္တီးရပါမည္။

အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္စာမ်က္နွာတြင္ သင့္အတြက္ အရန္သင့္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ စာမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ေရြးခ်ယ္ထားေပးျခင္းျဖင့္  Default Email Template အား ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

ဥပမာ - Dear "Guest" ျဖင့္ သင္အစျပဳသည့္ အီးေမးလ္ကို လုိအပ္လွ်င္ ေရြးခ်ယ္ဖန္တီးထားႏုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အဆင့္ျမင့္အသံုးျပဳသူ (Advance User) မာ်းသည္ စာလံုးအမ်ိဳးအစား (font)၊ ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မ်ဥ္းတားျခင္းမ်ား စသည္မ်ားကို HTML function အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပဳ    လုုပ္ႏုိင္ပါသည္။

၁.၃
ဥပမာ - Switch.cm တြင္ရွိေသာ အီးေမးလ္ပံုစံမ်ားအား အျခားဟိုတယ္မ်ားနွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း၊    ျမင္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လုိလွ်င္ အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ျပဳလုပ္ျခင္း ေအာက္ပါအဆင့္တြင္     ေျပာင္းလဲထားႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?