အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္  အခန္းရွင္းလင္းရန္ လုိအပ္သည္၊ မလုိအပ္သည္၊ ရွင္းလင္းမႈကို အိပ္ခန္းေဆာင္ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ၿပီးစီးသည္/မၿပီးသည္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏုိင္ ပါသည္။ 

ျပကၡဒိန္ > အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး ေနရာ မွ တဆင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ သိရွိရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) အိပ္ခန္းေဆာင္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္လိုေသာရက္ကို ထိပ္ဆံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

(၂) တာဝန္ခ်ထားလုိေသာ ဝန္ထမ္းအား 'သတ္မွတ္သည္' ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ေနရာမွ တာဝန္ခ်ထားေပးႏုိင္သည္။  ဝန္ထမ္းတစ္စံုတစ္ဦးအား သတ္မွတ္တာဝန္ခ်မထားပါက User အားလံုးတြင္   ျမင္ႏုိင္ေနမည္ျဖစ္သည္။  အကယ္၍ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား တာဝန္ခ်ထားပါက ထုိဝန္ထမ္း (user) သည္သာ ၄င္းရွင္းရမည့္အခန္းကို ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၃) သန္႕ရွင္းရန္ အခန္းမည္မွ် က်န္ရွိေသးသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ေနရာျဖစ္သည္။

(၄) အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနဝန္ထမ္းမွ အခန္းအား "သန္႔ရွင္းရန္ လိုအပ္သည္" {အနီေရာင္} မွ "သန္႔ရွင္းသည္" {အစိမ္းေရာင္} သုိ႔ သူတုိ႕၏ ဖုန္း (Swtich.cm applicationအသံုးျပဳျခင္း) မွတဆင့္ ေျပာင္းေပးႏုိင္သည္။

Did this answer your question?