ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအား systemႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သင္ၾကားေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံက်သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

 1. ဝင္ရန္။ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေကာင့္အား မည္သုိ႔ ဝင္ရန္ ႏွင့္ ထြက္ရန္ကုိ ေသခ်ာစြာသိရမည္။
 2. ႀကိဳတင္မွာယူမႈ အသစ္။ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္ပံု နည္းလမ္း ၂ ခုရွိေၾကာင္း ကုိရွင္းျပ၍ မိမိ အသံုးျပဳရန္ အဆင္ေျပသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။(http://bit.ly/2hOEs6P)
 3. အထူးအခြင့္ေရးမရႏုိင္ေသာ။ Inventory မ်ားကုိ မည္သို႔ ပိတ္ရမည္ကုိ သိရွိရမည္။ (http://bit.ly/2hOIVGM).
 4. အခန္းဝင္သည္။ ယေန႔ အခန္းဘယ္ေလာက္ဝင္ျပီး ၊ အခန္းဘယ္ေလာက္ထြက္သည္ကုိ မည္သို႔စစ္ေဆးရမည္ကို ျပသရမည္။ (http://bit.ly/2l7hD0m)
 5. ေငြေပးေခ်မႈမ်ား။ ေငြသားျဖင့္ မည္သုိ႔ တစ္ဝက္ေပးျခင္း ၊ အျပည့္ေပးျခင္း ႏွင့္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ျဖင့္ အျပည့္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားေပးရမည္။ (http://bit.ly/2lxGqO8)
 6. ၾကိဳတင္မွာယူ မႈမ်ားအား ေနရာေရြ႕ျခင္း။ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈကုိ မိမိ ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာ အခန္းနံပါတ္ေပၚသို႔ ဆြဲတင္ ၊ ဆြဲခ်ျပဳလုပ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည္။
 7. ထပ္ေပါင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား။ အခန္း၏ ေငြေၾကးစားရင္းတြင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေငြေၾကးစာရင္း အမိ်ဳးအစားမ်ားအား မည္သို႔ထပ္ေပါင္းရမည္ကိုိ သိရွိရမည္။ (http://bit.ly/2m7fnKu)
 8. မွတ္စု။ အခန္းႀကိဳတင္မွာယူမႈ ျပဳလုပ္ရာေနရာတြင္ မွတ္စုမ်ားအား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (http://bit.ly/2mbQr19)
 9. ဘြတ္ကင္ခလုတ္။ Book Now တြင္ code မ်ားျပဳလုပ္သည္။ (http://bit.ly/2kOPVo4)
 10. အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္။ အေရာင္းအဝယ္ဆုိင္ရာ အီးေမးလ္ မ်ားကုိ ဧည့္သည္အတြက္ႏွင့္ ဟုိတယ္အတြက္ျပဳလုပ္သည္။(http://bit.ly/2kLjgEU)
 11. အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရး။ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေျခေနမ်ားကုိေရြးခ်ယ္သည္။ (http://bit.ly/2lAU4QW).
 12. အခန္းသစ္ျပဳလုပ္သည္။ အခန္းသစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္္း ႏွင့္ေငြေၾကးလွဲလွယ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။(http://bit.ly/2lFcyj0)
 13.  ႀကိဳတင္မွာယူမႈအေသးစိ္တ္။ ၾကိဳတင္မွာယူုမႈအေသးစိတ္ ၏လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ျပသသည္။ (http://bit.ly/2mlmlI4).

အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ေလ့လာ၍ ၿပီးဆုံးပါက မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအား နားလည္မႈရွိရွိ စစ္ေဆးပါ။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးေနခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသား သုိ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ကြန္ျပဴတာ နွင့္ အေဝးကုိ ပုိ႔ထား၍ စစ္ေဆးေပးပါရန္။ 

သင္တန္းျပေနခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသား သုိ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေသးစားစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ/မရွိကုိ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ။        ။ ဝန္ထမ္း၏ အမည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈ အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ခုိင္းျခင္း

Did this answer your question?