အင္ဂ်င္ icon ရွိ ေငြေပးေခ်မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၁) Method List ႏွင့္ (၂) OTA Lists တို႔ျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ထပ္ေပါင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Did this answer your question?