ဧည့္သည္၏ ဓါတ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ Passport အား (ID တင္မည္) Feature ကုိ အသုံးျပဳ၍ သိမ္းဆည္း ႏုိင္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳတင္မွာယူထားမႈ အေသးစိတ္ > ဧည့္သည္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ > ID တင္မည္ တြင္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။

Did this answer your question?